Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!
Pretty Man Series 1 Clayd Erl Villaraza

Image Description Maikitamahome   |   08 January 2020


A whirlwind romance that would boost your eagerness to read for more!

Kabanata 1

Halos maiwan na ni Julie ang kanyangkaluluwa sa katatakbo makarating lamang sa Sta.Rosa Forbes, Laguna. Inutusan kasi siya ngkanyang among doktora na maghatid ng pagkainsa anak nitong binata. Hindi raw kasi ito kumakainkapag lutong bahay lamang ang nakahanda sahapag. Sumatutal ay mapili at maselan ito sa
pagkaing kinakain.
"Ma'am Julie! Good morning po!" bati sakanya ng guwardya sa subdivision. Napaupo siyasa sementong upuan at huminga ng malalim.Hapong-hapo ang kanyang nararamdaman at hindina muna pinagtuunan ng pansin ang guwardyang
bumati sa kanya. Huminga pa siya ng ilang beseshanggang sa medyo kumalma na ang kanyangpaghinga.

"Nako chief! Masama ang umaga ko. Na-flat po iyong taxi na sinakyan ko papunta rito. Anglayo nang itinakbo ko makarating lang dito," anangdalaga habang hinahabol pa ang kanyang hininga.

"Nako ma'am Julie, dapat po nagpasundokayo sa driver ng mga Villaraza." Agad siyangumiling nang marinig niya iyon.
"Abala lang iyon, chief!"Napatayo siya at pinagpagan ang kanyangpuwetan para maalis ang alikabok na dumikit sakanyang palda.
"Sige po chief," paalam niya pa saguwardya. Tumango lang din naman ang matanda.
Mahigit limang buwan na rin niyang kilala angmga guwardyang nagsasalitan sa subdivision paramagbantay. Sino ba naman ang hindi makakikilalasa kanya gayong halos araw-araw ay pumaparoonsiya sa bahay ng kanyang amo para maghatid ng
kung ano-anong mga bagay.Tinungo na ni Julie ang mansyon ng mga
Villaraza. Nang tumapat naman siya sa malakingbahay ay agad din naman siyang pinapasok ngfamily guard ng kanyang amo.
"Kuya Ivan! Si sir Clayd ba nariyan?" aniJulie nang makita niya ang butler ng kanyang amo.
"Good morning ma'am Julie. Actually, sirClayd is waiting for you at the pool area and..."Bahagya pa itong napatigil dahilan para biglang
makaramdam ng kaba ang dalaga.

"He's not really on his mood right now."

Sasinabi nito ay agad na napalunok si Julie. Kungwala ito sa mood, malamang ay baka siya angpagbuntunan nito ng galit.
"Go Julie, just don't make any wrongmove," cheer pa nito sa kanya.
Agad nalukot ang kanyang noo at kabadongnapalakad papunta sa pool area. Ito ang
pangalawang beses na naghatid siya ng pagkainpara rito. Hindi naman talaga siya ang nakatokapara sa trabahong ito pero wala siyang choice. Maysakit si Rhea kaya kailangang palitan niya itopansamantala. Ito pa naman ang unang beses na
makikita niya ang anak ng kanyang amo. Noongnakaraan kasing paghatid niya ay nasa showerroom ito at pinaiwan na lang ang kanyang dalangpagkain sa mga katulong. Nang tumuntong angmga paa ni Julie sa pool area ay agad niyang nakita
ang binata. Katatapos lang nito mag-shower atparang halos sumayad na ang kanyang panga sasemento. Hindi niya lubos na inakala na kasingguwapo nito ang lalaking amo niya, si sir Caldwill.Parang pinagbiyak na bunga pero mas fresh at mas
mainit pa ito. Pandesal lang!? Lumakad pa itopalapit sa kanya nang makita siya. Ang kaninangbibig niyang nakanganga ay agad niyang naitikom.Napalitan ito ng paglunok nang dumapo angkanyang mga mata sa tiyan nito pababa sa pusod.
"Why are you looking at me like that?"
Agad na natauhan si Julie dahil sa kanyang narinig.
"Po?" Naningkit naman ang mga mata nito.
Sa loob-loob ng dalaga ay gusto na niyang mapatilidahil sa katimangang nagawa ngayong araw.
"Ano!? Iyong pagkain niyo sir," halospabulong na anas ng dalaga.
"Late ka ng three minutes but you're stillfast and better than Rhea. I already told mom toreplace Rhea and requested that you're going totake her place. She'll be assign somewhere."
"Po?" gulat na reaksyon ni Julie.
"Is there a problem with that?" Tinaasan pasiya ng kilay ng binata.
"Wala po," sagot din naman agad ngdalaga.
"Serve it. Now!"

Awtomatikong nabuhayang dugo ni Julie dahil sa narinig na pagtaas ng
boses ng binata. She immediately move and set thefood at the table. When she's done, she steppedback.
"Okay na po sir," anang dalaga sa binata.
Tumango lang ito ngunit hindi namannakatingin sa kanya. Busy ito sa pagkalikot ng cellphone. Nang mag-angat ito ng tingin ay agadsiyang napaiwas dito. She can't be caught staringat his abs. She will be foul if he noticed it.
“Excuse po sir, kung wala na po kayongkailangan ay aalis na po ako," ani Julie. Hindi siyapinansin ng binata kaya nilagpasan na niya ito pero
bigla nitong hinawakan ang kanyang braso dahilan
para mapaurong siya.
"Mom wants you to go back now," anito.
"Sige po," sagot din naman niya. Bumitiwdin naman ang binata at pumuwesto na sa mesa.Halos pigilan ni Julie ang kanyang paghinga. Maykakaiba siyang naramdaman kanina nang lumapatang kamay nito sa kanyang braso. Iyon ba 'yong
tinatawag nilang spark? Ewan! Pinilig niya angkanyang ulo at humakbang na papuntang labasan.
"Galit ba?" salubong ni Ivan.
"Hindi naman po kuya. Aalis na po ako,"ani Julie at nagpaalam na.Nang makalabas siya ng mansyon aytuluyan na siyang nakahinga ng maluwag. Hindisiya makapaniwalang siya ang papalit kay Rheagayong mas matagal na ito sa pagsisilbi kay sirClayd. Mukhang tama nga ang kanyang mga co-nurses, masiyado itong mapili sa mga magsisilbipara rito. Mariin siyang napapikit. Kung ganoon ayaraw-araw na niyang makikita ang guwapongmukha ng binata. Hindi lang ito basta magandang
lalaki dahil maganda rin ang pangangatawan nito.Mukhang mapapasubo siya nito. Inasar pa namansiya ni Nurjan kanina na baka raw ay chance niyana ito sa binata. Napangiwi siya nang maalala niyaiyon. Wala naman siyang gusto sa binata porke't
guwapo ito.Tumunog naman ang kanyang cell phone atnang makita niya agad ang caller ay automatic niyaitong sinagot.
"Ma'am Marinel, hello po," bati ng dalagasa kausap sa kabilang linya.
"Sinabi ba ng anak ko ang tungkol sapagpalit mo kay Rhea?"
"Opo ma'am," sagot naman ng dalaga.
"Pagpasensiyahan mo sana kung hindimagiging maganda ang pakikitungo ng panganayko. Mana sa ama, may topak!"
Narinig naman niya ang malutong napagtawa ng kanyang amo. Maging siya ay
napatawa na rin.
"Ayos lang po ma'am, pagtitiisan ko na langpo."
"Nako Julie, hayaan mo't magiging mabaitdin iyan sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ipapasokkita sa private hospital ng anak ko as soon as youget your license. Okay!?"
Sa sobrang tuwa ng dalaga ay halos mapatalon siyasa sobrang galak. Hindi niya inakalang ito pa anggagawa ng paraan para makapagtrabaho siya samagandang ospital.
"Salamat po talaga ma'am Marinel!" Halosmaluha-luha na niyang sambit.
"It's just nothing Julie. You deserved myhelp. I need to go."
"Sige po ma'am," sang-ayon din namanniya agad. Nang matapos ang tawag ay hindi naniya mapalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Worthit naman pala ang pagtitiis niya kung sakali manghindi magiging maganda ang pakikitungo sa kanya
ng anak ng kanyang amo. Itinago na niya angkanyang cell phone at lumakad na. She's skippingsteps while heading at the exit of the subdivision.
"Aalis na po kayo ma'am Julie?" tanong pani Mang Noel, ang guwardyang kausap niyakanina nang pumasok siya.
"Ay oo chief, sige po. Bukas po ulit chief."
Sumaludo pa siya sa matanda bago tuluyanglumakad at huminto sa paradahan ng mga taxi.Bigla namang may bumusina ng malakas dahilanpara magulat siya ng todo. Mumurahin niya nasana iyong driver ng kotse pero agad na umurongang kanyang dila. Ang binatang amo ang kanyangnakita habang nakasakay sa magarangLamborghini Aventador na kotse. Nakababa angdalawang bintana ng kotse nito at nang magtamaang kanilang mga mata ay bahagya pa siyainismiran nito. Napangiwi si Julie at napairap sakawalan. Suplado! Pumara na siya ng taxi at agaddin naman siyang nakahanap ng masasakyan.
"Manong, sa Villaraza Medical Hospitalpo," aniya sa tsuper. Tumango lang din naman angdriver ng taxi na kanyang sinakyan. Habang nasabiyahe ay hindi maiwasan ng dalaga na mapaisip.Kung makukuha niya ang license ng maaga bilang
isang certified registered nurse ay paniguradonggaganda ang buhay niya at makapagpapadala nasiya ng malaking pera sa probinsya.
Nang makarating si Julie sa ospital ayagad niyang nakasalubong si Jezen, ang kanyangmatalik na kaibigan.
"Jezen!" tawag niya at agad na yumakap sakaibigan.
"Ang tagal mo naman Julie! Kanina pa akorito e!" Napanguso siya sa kaibigan.

"Inutusan ako e. Bakit ka naparito? Wala kabang klase ngayon?" tanong ni Julie sa kaibigan.Hindi kasi ito naka-uniform.
"Mamaya pa ang klase ko, exam ngayon ngmga bata. Dinalaw lang kita at saka para namanmaibigay ko ito sa iyo."Ipinakita naman ni Jezen ang kanyangdalang paper bag kay Julie.
"Ano naman ito?" anang Julie sa kaibigan.
"Night gown!" pilya pang sagot ng kanyangkaibigan. Agad na namilog ang kanyang mga mataat nakutusan ito.
"Baliw! Ano nga!?" Napakamot naman saleeg ang kanyang kaibigan at mukhang hindi yatamaganda ang kutob niya rito.
"Ano kasi..."
"Kasi ano?" aniya.
"Kainis naman kasi! Naalala mo? SiJarsey? Iyong pinsan ko? Iyon! May project sa
school. Kailangan mag-interview ng doktor."
Napaismid siya.
"Sinusuhulan mo na naman ako, 'no?"panghuhuli niya sa kaibigan. Agad na umiling angkanyang kaibigan.

"Very slight! Pagkain ang laman nito atsaka questionnaire." Agad na natampal ni Julie angkanyang noo.
"Sige na naman Julie. Konting mga tanonglang naman ang nandito e." Kinuha pa nito angmaliit na kuwarderno at ipinabasa sa kanya.
"Ngek! Ito talaga? Eh parang slumbookquestion ito e!" maktol niya nang mabasa ang mgatanong sa notebook. Para kasing ninja moves langito ng isang teenager na may crush sa isang doktor.Dinaig pa ang resume nito.
"'Di ba ang sisiw lang ang mga tanong,"wika pa nito sa kanya. Napangiwi siya.
"Sige na nga. Oh siya, late na ako sa shiftko, ingat ka," aniya sa kaibigan. Mahigpit niya paitong niyakap at humalik sa pisngi.
"Ingat ka rin!" pahabol pa nito. Kumawaylang siya sa kaibigan. Nang masagi bigla sa isipniya kung anong klaseng doktor ba ang dapatniyang tanungin. Tumakbo siya
ulit palabas at nang makitang hindi pa nakalalayoang kaibigang si Jezen ay agad niya itong tinawag.
"Jezen! Bruha ka! Anong doktor ba 'to!"
Nilingon naman siya nito.

"Isang heart surgeon!"sagot nito sa kanya. Napatango rin naman siya.
Doktor pala sa mga puso ang dapat niyangtanungin tungkol dito. Ang tanga! Hindi siyamalapit sa mga doktor dito sa ospital.
"Julie! Late ka na!" sigaw ni Nurjan sakanya. Head ito ng utility service ng ospital at
naging matalik niya rin itong kaibigan. Agadsiyang napakilos at nag-time in sa kanyang shift.

"Hulog ka ng langit Nurjan!"
"No problem!" anito.
Nang papunta na siya sa emergency roomay nakasalubong pa niya ang binatang amo.
Tiningnan lang siya nito at nilagpasan na.Mukhang dapat na nga siyang masanay na ganitoang ugali nito. Pinilig na lamang niya ang kanyangulo at nagsimula nang magtrabaho.

HALOS mahilo na si Julie sa kaa-assist sa mga doktor sa emergency. Kanina pa ang break niya pero hindi niya magawang mag-break dahil mas kailangan niyang unahin ang kapakanan ng mga pasyente. Bigla namang tumunog ang kanyang cell phone at muntik pa niya itong mahulog.
"Hello?" sagot niya agad nang 'di man lang tinitingnan kung sino ang caller.
"Come right here at my office," anito sa kabilang linya.

"Sir Clayd?" aniya nang makilala ang boses.
"Now Julie!" Agad niyang inilayo ang cell phone sa tainga. Ibig niya yatang mapamura. Puwede naman siyang utusan ng kalmado.
"Doc. may I excuse for moment?" Agad na sumama ang aura nito sa kanya. Doc. Klaire glared at here.
"Can't you see how busy we are!? If it's not life and death, drop it!" singhal nito sa kanya. Napaawang ang kanyang bibig. Ngunit kung hindi siya susunod sa binatang amo, posibleng matanggal siya sa trabaho. Mariin niyang nakuyom ang kanyang mga kamao.
"Si Doc. Villaraza po ang nagpatawag sa akin," aniya. Pinaningkitan siya nito.
"I don't care!" Naigting ang kanyang panga.
"Kung wala po kayong pakialam do'n! Puwes ako po mayro'n!" sagot niya dahilan para pagtinginan sila ng mga taong naroon sa emergency room. Agad siyang tumalikod at tinungo ang opisina ng binata. Nagpupuyos ang kanyang kalooban. Hindi niya puwedeng balewalain ang binata. Posible siyang matanggal sa trabaho kapag hindi siya sumunod.

NANG marating niya ang opisina ng binata sa third floor ay agad siyang kumatok at pumasok.
"Clean the mess," anito nang makita siya. Makalat ang opisina nito at mukhang may mga files itong hinahalughog sa drawer. Hindi niya mapigilang mainis.
"Pinapunta niyo po ako rito para maglinis? Bakit po hindi utility staff ang tinawag niyo para rito. Nasa emergency po ako naka-assign Doc. at mahalaga po ang bawat oras do'n." Gusto niya rin sanang sabihin na wala pa siyang lunch kaya mas lalong uminit ang ulo niya. Nahinto naman ang binata at pumaling sa kanya. May kinuha itong papel at ibinigay sa kanya.
"Then resign," he said. Her knees started to numb after she heard that and read what's written on the paper. It's a resignation letter.
"Bakit?" Nagsimula nang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata.
"Here's your intro letter. Alam na ni Mama na inilipat kita. You still get the same salary. Once you get your license, you're automatically assign as my assistant. You'll received higher salary, better than this hospital paid for you. And don't think I did this for you, mom requested this," mahabang paliwanag nito at walang salitang lumabas sa bibig ni Julie. Masiyado siyang natuwa sa narinig.
"You're ten minutes late. What took you so long?" Napakurap siya.
"Nagkaaberya lang po sa emergency, Doc.," sagot niya at halos mawalan siya ng boses. Masiyado kasing takaw atensyon ang itsura nito. Parang hindi ito doktor kung umasta. May square diamond piercing kasi ito sa magkabilang tainga at panay pa ang pagnguya nito ng chewing gum. Nahinto naman ang binata sa kanyang ginagawa at humarap sa dalaga.
"You're not a good liar. Tell me Julie, is that how you cover their mistakes? Because it's not working. Huwag mong hayaang tapakan ka ng ibang tao Julie. Huwag mo gawing habit ang ganyang ugali." Mas humakbang pa ang binata sa kanya at bigla nitong pinunasan ang kanyang pisngi. Hindi na niya pala namalayan na kanina pa pala siya napaluha. Natigilan pa siya lalo nang lumapit ang mukha nito sa kanya at bumulong.
"Mas masarap pakinggan ang babaeng umiiyak sa sarap kaysa sa babaeng paawa," bulong nito sa kanyang punong-tainga. Matapos ay tumayo ito ng tuwid habang nakapamulsa.

"Get my suitcase and follow me," utos pa ng binata sa kanya. Parang na-stuck ang kanyang mga paa sa semento. Hindi lang pala ito basta suplado dahil manyak din pala ito. Natampal ni Julie ang kanyang noo. Maganda ang offer nito at kahit siguro na tumanggi siya ay wala siyang choice. Siya ang bread winner ng kanyang pamilya at mas lalong kailangan pa niyang magsikap ng mabuti dahil may kapatid pa siyang pinapaaral sa probinsya. Agad siyang kumilos at kinuha ang suitcase ng binata. Mabilis siyang lumabas sa opisina nito at sumunod dito. Nasa tapat na ito ng elevator. Siya na rin mismo ang pumindot sa open button ng elevator. Bossy! Tanging panakaw na pag-irap sa kawalan na lamang ang nagagawa ni Julie. Nang makapasok silang dalawa ay walang imik ang binata sa kanya hanggang marating nila ang ground floor. Agad na sumagi sa isip ni Julie. Paano kaya kung kumprontahin nito si Doc. Klaire? Siguradong magtatanim ito ng galit sa kanya kapag nagkataon. Agad naman siyang humarang sa harapan ng binata.
"Sir Clayd, I mean Doc. Clayd, puwede po bang palipasin niyo na lang po ito. Alam ko po, wala kayong sinabi pero..." Agad na naputol ang sasabihin ng dalaga. Tinabig kasi siya nito ng marahan.
"Bakit Julie? Iniisip mo ba na masama ang gagawin ko?" Agad na natigilan ang dalaga. He smirked at her and continued walking. No doubt. He's not that typical kind of guy. Julie followed him and all she can do is to watch his firm back. Julie sees him like a model, walked into a fashion show. As they walked at the hallway, every eyes of them glued at him. Only to him. Gusto niyang manliit sa kanyang sarili dahil sobrang hindi sila magpakapantay ng binata. Kaya dumistansya siya sa binata.
Nang marating nila ang emergency room ay nataong wala ng pasyenteng inaasikaso. All of them stopped from what they are doing. Agad naman na lumapit si Doc. Klaire sa binata.
"Yes, Doc. Clayd?" Patuloy sa pagnguya ng chewing gum ang binata habang nakatingin lang kay Doc. Klaire. Julie started to get pale. She's so nervous. What if Doc. Clayd fired Doc. Klaire, blamed is on her.
"Who's the C.E.O?" he asked. Julie swallow hard as she hold the suitcase tighter. Napatawa pa ng konti si Doc. Klaire.

"It's your parents Clayd. Everyone knows it."
"Then who's the son?" Natigilan ulit si Doc. Klaire sa tanong ng binata.
"You," sagot nito. Julie just watched them and never interrupted. It maybe cause chaos if she'll do that.
"Then how dare you to make me wait at my office. I called Julie for a purpose then you stopped her. Who am I going to blamed for it? You're the head of this department. Paano ko tatanggapin sa ospital ko ang isang kagaya mo kung dito pa lang may attitude ka ng hindi maganda. Next time, placed yourself where you truly belong. Do you felt now how the feeling of being embarrassed and insulted is? Well, good." After that long speech of him. He walked out of the room. Julie stunned for a moment and calm herself. Tanging sulyap na lamang ang nagawa ni Julie sa umiiyak na si Doc. Klaire. Habang nakasunod sa binata ay hindi niya maiwasang mapalunok. Hindi siya makapaniwalang ganoon pala ito kung magalit. Nakaramdam siya ng awa para kay Doc. Klaire pero huli na ang lahat. Nangyari na ang 'di niya inaasahan.

"Wala na akong maihaharap bukas sa mga kasamahan ko," nasabi niya bigla dahilan para mapalingon ang binata sa kanya. Agad na lumipad ang kanyang kanang palad sa kanyang bibig upang takpan ito. Pinaningkitan siya nito.
"Why do you still cared for them? Sa panahon ngayon Julie, kahit wala kang ginagawa, pag-uusapan ka pa rin. It's like a roller coaster. Kahit wala ka pang ginawa, gagawa at gagawa ang iba para maging masama ka sa mga mata nila. Magpapahiya ng ibang tao para sa pansariling kasiyahan. Welcome to the world Julie." He tap her head and turn his back. He continued walking, heading at the parking lot. Napahawak si Julie sa kanyang ulo. Pakiramdam niya'y parang buong katawan niya ang hinagod ng binata. Napapikit siya ng mariin at pinalis iyon sa kanyang isipan. Sumunod na siya rito nang bigla na lamang itong huminto dahilan para tumama ang mukha niya sa likod nito. Laking gulat pa niya nang kabigin siya nito at isinandal sa kotse. Bigla siyang hinalikan ng binata dahilan para malaglag ang suitcase na hawak ng dalaga. Hindi lang basta halik ang ginawa nito sa kanya dahil ipinasok pa ng binata ang dila nito sa loob ng kanyang bibig. She breathe heavily as Clayd stopped from kissing her.

"You taste like sugar," anito at pinulot ang suitcase. Tinalikuran siya nito at sumakay na sa kotse ang binata. Naiwang tulala si Julie. Hindi niya malaman kung sisigaw ba siya o iiyak. Hindi naman ito ang unang beses na nahalikan siya ng isang lalaki. Ngunit kakaibang halik ang ibinigay sa kanya ng binata. It's a weird feeling that she cannot explain. Parang pati yata kaibuturan niya ay kinikiliti nito.
"Julie?" Biglang litaw ni Nurjan sa kanyang harapan.
"Ha?"
"Tulala ka oy," sagot din naman nito sa kanya.
"Nakita mo?" tanong pa ni Julie sa kaibigang si Nurjan. Napalinga-linga naman ito sa kanyang paligid.
"Wala naman akong nakikita. Ang alin ba? May nakikita ka bang maligno Julie?" Nabatukan niya ito.
"Wala! Diyan ka na nga!" Padabog niya itong tinalikuran.
"Ano nga kasi!?" Sinundot pa siya nito sa tagiliran. Biglang nakaramdam si Julie ng pang-iinit sa magkabila niyang pisngi.

"Secret lang natin ha," sabi pa niya kay Nurjan na wala pa ring idea sa nangyayari sa kanya.
"Ano nga kasi," anito.
"Si Doc. Clayd, hinalikan ako," kuwento niya pa sa kaibigan. Seryoso siya nitong pinagmasdan pagkatapos ay humagalpak sa pagtawa.
"Seryoso ka ba? Baka naman iba ang humalik sa iyo!" natatawa pang wika ng kanyang kaibigan. Napairap siya at muli itong tinalikuran.
"Oy Julie, nagtampo naman agad! Teka lang," habol pa ni Nurjan sa kanya.
"Ewan ko sa iyo!" inis niyang sagot kay Nurjan.
"Julie naman! Kaya lang kasi ganoon ang reaksyon ko ay dahil wala namang kahit naging isang nobya si Doc. Clayd. Take note, ever since iyan. Parang N.G.S.B." Kumunot ang noo ni Julie.
"Ano?" Napaikot ng mga mata si Nurjan sa kanya.
"No. Girlfriend. Since. Birth! At isa pa ay hindi rin naman ito playboy. Kaya akala talaga naming lahat ay..."
"Bakla siya?" dugtong agad ni Julie sa kaibigan.

"Hindi namin alam pero 'yon ang paniniwala namin." Laglag ang balikat ni Julie.
"Uuwi na ako Nurjan," paalam na lang niya sa kaibigan.
Tinahak ni Julie ang daan papunta sa kanyang locker. Natapos ang kanyang shift na maraming naganap na eksena. Marahas siyang bumuntong-hininga. Kinuha niya ang susi na nakasabit sa kanyang leeg at binuksan ang kanyang locker. Nang makita niya ang mukha sa salamin ay agad siyang natigilan at napahawak sa kanyang labi. Bakit nga ba siya hinalikan ng binata? She can't think any other possible reason why he did that. Pinilig niya ang kanyang ulo. Mababaliw siya kung iisipin pa niya iyon. Focus Julie! Focus!

BIGLANG napakabig at napapreno si Clayd nang sumagi sa kanyang utak ang ginawa niya kanina. He's crazy! Yeah! He's been crazy for almost three years. Ngayon lang yata siya nasaniban ng kapusukan. He can't help it. Piniga niya ang pagitan ng kanyang mga kilay at muli nang pinatakbo ang kanyang sasakyan. He went home.

WHEN he reached home, he immediately parked his sports car at their garage.
"Good day, sir!" bati sa kanya ni Ivan.
"Si Mama at Papa?" he asked.
"At the terrace," he answered. Clayd just nodded and went upstairs. Nang huling hakbang na niya ay agad niyang nakita ang kanyang mga magulang. Naglalambingan ito sa isa't isa and he's used to it.
"Hey son," baling pa ng kanyang ama nang mapuna siya nito. Nanatiling nakakandong naman ang kanyang ina sa kandungan nito.
"Hey," simpleng tugon niya lang. Lumakad siya palapit at umupo sa kaharap na sofa. Tumayo naman ang kanyang ina at tumabi sa kanya.
"Love, puwede bang iwan mo muna kami," baling pa ng kanyang ina sa kanyang ama.
"Heart to heart?" anito. Tumango naman ang kanyang ina bilang tugon.
"Be tough son," wika pa ng kanyang ama. Clayd just nodded.
Nang tuluyang makapasok sa library room ang kanyang ama ay agad na binalingan ni Clayd ang kanyang ina. Umipod pa siya ng konti para humiga sa lap ng kanyang ina. He's a Mama's boy at madalas niya itong gawin bilang paglalambing sa kanyang inang si Marinel.
"May problema ba anak?" anito. Napatitig siya sa kisame.
"I did the right thing mom," he said.
"Why son? Nahihirapan ka na ba?" He deeply sighed.
"Sometimes, but let's not talk about that mom. How's my siblings?" His mom smiled at him.
"They're totally fine and they missed you a lot. But Clayd, let go kung 'di mo na talaga kaya." He nodded. Speaking of his siblings, he misses them too. Nagkalayo lang naman sila ng mga kapatid niya ay dahil kahilingan din naman niya ang bagay na iyon. He suffered from severe stressed and depression three years ago. He drift away from his friends, relatives, and even to his family. He wanted to be alone and made his own therapy treatment. And it went well but the damaged has been done.
"I love you sweety, be a man." Her mom kissed him at his forehead. Bumangon siya at yumakap sa ina.
"I'll be fine mom. I will," he said.

"Babalik kami ulit sa Bukidnon bukas. I'll be very glad kung makapag-decide ka ng maaga na bumalik kami rito." Mapait siyang napangiti sa ina.
"I'm sorry if I cause you so much pain mom." Agad na umiling ang kanyang ina.
"It's not your fault Clayd," anito. He sighed.
"I'll just talk to him," he said and stood up. His mom just nodded. Nakapamulsa niyang tinungo ang library. He was about to knock but his father saw him. Sumenyas itong pumasok siya.
"Hi Dad," he greeted. Abala ito sa pag-aayos ng libro. Tumigil lang ito nang tuluyan siyang makapasok at umupo sa sofa.
"How are you?"
"Been good," tipid niyang sagot.
"Let me check you," anito at may kinuhang mga gamit sa drawer. Umupo ito sa harapan niya at inilabas ang stethoscope mula sa bag na hawak nito.
"Dad, I'm fine," protesta niya.
"I know, pero hindi na ba ako puwedeng mag-alala sa iyo kahit matanda ka na?" Nailing siya sa kanyang ama.
"I'm doing fine," he insisted. Hindi siya pinakinggan ng ama at isinuot na sa tainga nito ang stethoscope na hawak nito.

"Now breathe calmly," utos nito. Ayaw man ni Clayd pero wala siyang choice. His father continue examined him. His father also checked his blood pressure using sphygmomanometer.
"Still drinking your anti-depressant pills?" He shook his head.
"I already quit drinking any medicine to relieved me from pain Dad, vitamins will do." Ngumiti naman ang kanyang ama.
"Be wise son," anito at iniligpit na ang mga gamit nito. He rolled his eyes and leaned his full weight on the couch.
"Dad, I've been thinking about marrying someone," he said. He heard his father laughed at him.
"I'm serious," medyo naiirita niyang wika.
"I know you are but who is the lucky woman?" Siya naman ang napatameme.
"You'll see her soon," aniya.
Tumawa lang ang kanyang ama. But damn! He was so serious! Gusto niya na talagang mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. He's not getting any younger. At patutunayan niya iyon sa kanyang ama.
"Then we'll wait. I'm excited to meet her so soon, lalo pa at unang beses itong magpapakilala ka sa amin ng girlfriend mo," anito at tinapik lamang ang kanyang kanang balikat. He smirk. Lumabas na ito ng library at naiwan siya sa loob. Napatingala siya sa kisame.
"Here I come," utas ng binata at pilyong napangiti sa kawalan.

"BUWESIT ka talaga! Hayop ka!" Halos mapunit ang damit ni Julie dahil sa ginawang pagsunggab sa kanya ni Doc. Klaire. Sinisisi kasi siya nito kung bakit hindi ito natanggap sa C.E Villaraza Medical Hospital na pag-aari ng binata. Walang nagawa ang ibang co-nurses niya kundi ang panoorin siyang kawawain ni Doc. Klaire.
"Mapapatay kita! Masiyado kang sipsip!" Isang malutong na sampal ang iginawad nito sa kanya. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Julie. Gusto man niyang lumaban ngunit mapapasama siya lalo sa paningin ni Doc. Klaire. Kahit 'di man totoo ang paratang nito ay ayaw niya pa rin itong patulan. Isang sampal pa sana ang matatanggap niya pero nabitin ito sa ere. May sumalag sa kamay nito at nang kanyang tingalain ay ang binata ang agad niyang nakita.
"Who are you to make a scandal in here!?" singhal ng binata kay Doc. Klaire. Agad itong namutla. Hinatak naman siya ni Doc. Clayd para alisin sa harap ni Doc. Klaire.
"I can..." Natigilan ito dahil sa matalim na pagtitig ng binata kay Doc. Klaire.
"I can easily throw you on the trash," tila nagbabanta ang tono ng binata. Hindi alam ni Julie kung ano ang pumasok sa utak niya pero napahigpit siya nang kapit sa uniform ng binata. Bahagya itong pumaling sa kanya.
"I'm not done with you Klaire," huling wika ng binata bago siya nito kayagin. Hawak-hawak pa ni Julie ang punit na parte ng kanyang damit.

NANG makarating sila sa opisina ng binata ay agad itong kumuha ng extra t-shirt sa bag nito. Itinapon pa ito sa kanya. Nakakainis talaga ang ugali nito at gustong maghimutok ni Julie pero halos hindi niya nga maibuka ang bibig niya.
"Wear that. I might lick that if you won't." Namilog ang kanyang mga mata kaya agad na kumilos si Julie para isuot ang damit na bigay ng binata.
"Why did you let her hurt you Julie!?" galit nitong wika. Pinunasan niya ang kanyang basang pisngi.

"Ayaw ko lang po ng gulo," aniya. She heard a cussed from him.
"Bakit ka ba naka-duty pa rito? You're supposedly to duty on my hospital." Natameme siya. Nakalimutan niyang naka-assigned na pala siya ro'n.
"Pasensiya na po," paumanhin niya na lamang. Napasinghot siya. Agad na pumasok ang amoy ng t-shirt sa kanyang ilong. Heaven! That's what she felt right now. Panlalaking pabango ito ngunit hindi naman matapang ang amoy at hindi pa masakit sa ilong.
"You seems enjoying smelling my body spray." Patay na! Nahuli siya. Umupo siya agad ng maayos.
"Hindi po," tanggi niya. Lumakad naman ito palapit sa kanya at dumukwang.
"Talaga ba?" Nanigas ang leeg ni Julie at napakapit sa inuupuang leather couch. Hindi niya makuhang sumagot kaya iginalaw niya na lamang ang kanyang ulo. Pero mali yata ang idea na iyon dahil nag-landing ang kanyang labi sa tungki ng ilong nito. Namilog ang kanyang mga mata at agad na napaatras.
"Excuse po," nanginginig pa niyang wika. Nagkukumahog siyang lumabas ng opisina nito.

Sobrang kaba ang nararamdaman niya. Para siyang sasabog at the same time ay nakaramdam din siya ng inis sa binata. Halos 'di siya nito pinatulog kagabi dahil sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Tinampal niya ang kanyang mga pisngi. Ayaw niya na maulit ang bagay na iyon. Doc. Clayd was not her first kiss but the way his lips touched to hers, feels like it was. Pinilig niya ang kanyang ulo. Hindi siya dapat makaramdam ng ganito. Kailangan niya mag-focus sa trabaho.


  • (1 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
17 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
01 August 2019